ﻓﺮﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ
ثبت نام به معنی قبول قوانین و مقررات است